Odpowiedzialność karna byłego pracownika za przejęcie klientów. Wykorzystanie i ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa w nowej pracy. Wyrok sądu karnego.

Odpowiedzialność karna byłego pracownika za przejęcie klientów. Wykorzystanie i ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa w nowej pracy. Wyrok sądu karnego.

O tym, że były pracownik może ponosić odpowiedzialność karną za wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa poprzedniego pracodawcy, pisałem już nie raz na blogu.

Dzisiaj opowiem o sprawie karnej, w której pracownik skopiował listę kontrahentów ze skrzynki pocztowej pracodawcy na swoją prywatną skrzynkę pocztową, a następnie, już w nowym miejscu pracy, ujawnił i wykorzystał te informacje w działalności nowego pracodawcy (wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 18 lipca 2014 r., sygn. akt VI Ka 195/14, utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt II K 1404/12).

Sprawa może szczególnie zainteresować firmy spedycyjne, ponieważ dotyczyła właśnie firmy spedycyjnej, ale branża tak naprawdę nie ma tu żadnego znaczenia. Taką samą odpowiedzialność ponosi każdy inny pracownik, w każdej innej branży, niezależnie od rodzaju firmy i stanowiska. Równie dobrze mógł to być przedstawiciel handlowy, agent ubezpieczeniowy, broker, księgowy, serwisant, pracownik produkcji lub jakikolwiek inny pracownik lub współpracownik. 

Ciekawe jest również to, że ostatecznie pracownik został skazany już za samo usiłowanie popełnienia przestępstwa. Ale diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Zapraszam do czytania.

(więcej…)
Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa z reguły jest zaskoczeniem dla byłego pracownika lub jego nowego pracodawcy. Zwłaszcza, że prawo karne daje pokrzywdzonym przedsiębiorcom duże możliwości.

I nie chodzi mi bynajmniej o uprzykrzenie życia byłemu pracownikowi lub konkurentowi. Mam na myśli praktyczne możliwości. 

Przeczytaj też: 

Odpowiedzialność karna byłego pracownika za przejęcie klientów. Wykorzystanie i ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa w nowej pracy. Wyrok sądu karnego.

Armagedon, czyli co zrobić po odejściu pracownika. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa 

Podcast: TP 005. II Wojna Światowa i polska tajemnica przedsiębiorstwa w przemyśle lotniczym. Odpowiedzialność karna.

Wyrok karny skazujący, poza karą, może zawierać obowiązek naprawienia szkody lub obowiązek uiszczenia nawiązki na rzecz pokrzywdzonego przedsiębiorcy. A to już boli. I daje pokrzywdzonemu przedsiębiorcy konkretne korzyści.

Jeżeli skazany był osobą działającą w imieniu spółki, wówczas możliwe jest ukaranie tej spółki. Pozwala na to ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ale po kolei.

Spis treści

Podstawa prawna odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa uzyskanej legalnie

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa uzyskanej nielegalnie

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa uzyskanej w postępowaniu sądowym

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – kara do 5 mln zł

Podstawa prawna odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest uregulowana w art. 23 ust. 1 do 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 § 1 Kodeksu karnego.

We wszystkich wypadkach przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje trzy rodzaje przestępstw dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa:

1) Przestępstwo popełnione przez osobę, która legalnie uzyskała informacje, a następnie wbrew obowiązkowi wobec przedsiębiorcy naruszyła tajemnicę przedsiębiorstwa, wyrządzając mu poważną szkodę (art. 23 ust. 1 UZNK)

2) Przestępstwo popełnione przez osobę, które nielegalnie weszła w posiadanie informacji, a następnie naruszyła tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 23 ust. 2 UZNK)

3) Przestępstwo popełnione przez, która zapoznała się z informacją  biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego albo przez dostęp do akt takiego postępowania (art. 23 ust. 3 UZNK).

Mamy jeszcze art. 266 § 1 Kodeksu karnego, który ma zastosowanie, gdy ktoś wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje poufne informacje. Niekoniecznie chodzi tu o tajemnicę przedsiębiorstwa. Mogą to być również informacje poufne nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa, które pracownik powinien był zachować w poufności na podstawie art. 100 § 2 pkt 4 k.p.

Dodatkowo przepis ten znajdzie zastosowanie, gdy mimo naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie wystąpiła poważna szkoda, która jest warunkiem odpowiedzialności karnej z art. 23 ust. 1 UZNK).

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa uzyskanej legalnie

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 UZNK, przestępstwo popełnia ten, kto wbrew obowiązkowi ciążącemu na nim w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy.

Odpowiedzialność karną na tej podstawie ponoszą wszystkie te osoby, które legalnie weszły w posiadanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie je ujawniły lub wykorzystały we własnej działalności gospodarczej.

Oczywiście przede wszystkim dotyczy to pracowników i byłych pracowników. Ale nie tylko. Mogą to być również osoby, które podpisały umowy o zachowaniu poufności, aktualni lub byli członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej, urzędnicy, osoby zajmujące się udzielaniem zamówień publicznych. Generalnie, wszystkie te osoby, które otrzymały informacje legalnie.

Warunkiem odpowiedzialności karnej na tej podstawie jest jednak wyrządzenie przedsiębiorcy poważnej szkody. Jeżeli nie ma poważnej szkody, nie ma tego przestępstwa.

Brak szkody lub niewielka szkoda nie powodują jednak braku odpowiedzialności karnej. Wtedy sprawca może ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 266 § 1 Kodeksu karnego, który już nie przewiduje warunku w postaci poważnej szkody. Poza tym, w razie braku poważnej szkody, możliwa jest również odpowiedzialność karna za samo usiłowanie popełnienia tego przestępstwa.

Potrzebujesz pomocy w sprawie karnej o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa uzyskanej nielegalnie

Zgodnie z art. 23 ust. 2 UZNK, odpowiedzialność karną za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa ponosi ten, kto uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.

Najczęściej przestępstwo to popełniają ci pracodawcy, którzy pozyskują cudzą tajemnicę przedsiębiorstwa bezprawnie od nowego pracownika. Oczywiście, możliwości bezprawnego pozyskania i wykorzystania cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa jest znacznie więcej.

Warto tu pamiętać, że pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest bezprawne, gdy w szczególności następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści (art. 11 ust. 3 UZNK).

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa uzyskanej w postępowaniu sądowym

Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 5 lipca 2018 r. wprowadziła nowe przestępstwo naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 UZNK, przestępstwo popełnia ten, kto ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy.

Celem tego przepisu jest zabezpieczenie tajemnic przedsiębiorstwa, które są ujawniane w toku postępowania sądowego. Jest to nowe przestępstwo, więc na pierwsze wyroki sądów musimy dopiero poczekać.

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

W sprawie karnej możemy złożyć wniosek o to, by sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Jeżeli orzeczenie naprawienia szkody jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego. Orzeczenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego (art. 46 k.k.).

Przeczytaj też: 30.000 zł grzywny i 25.000 zł nawiązki w wyroku skazującym za zabranie pliku przez pracownika

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – kara do 5 mln zł

W uproszczeniu spółka, która ponosi odpowiedzialność za działania osoby skazanej na podstawie art. 23 UZNK (członka zarządu, pracownika, pełnomocnika, itp.), może zostać zobowiązana do zapłacenia kary pieniężnej w wysokości od 1000 do 5 000 000 złotych, nie wyższej jednak niż 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony będący podstawą odpowiedzialności podmiotu zbiorowego (art. 7 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych). Całkiem nieźle, prawda?

Jeżeli ten temat zainteresował Cię, to polecam artykuł o odpowiedzialności karnej pracownika za przejęcie klientów.

Przeczytaj też:

Odpowiedzialność karna byłego pracownika za przejęcie klientów. Wykorzystanie i ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa w nowej pracy. Wyrok sądu karnego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w tego typu sprawie, zapraszam do kontaktu.

Kancelaria prawna w Katowicach a sprawa o zakaz konkurencji lub tajemnicę przedsiębiorstwa w Warszawie, Wrocławiu lub Krakowie?

Kancelaria prawna w Katowicach a sprawa o zakaz konkurencji lub tajemnicę przedsiębiorstwa w Warszawie, Wrocławiu lub Krakowie?

Odebrałem niedawno telefon od klienta z Bydgoszczy. Czy to, że mam kancelarię prawną w Katowicach stanowi jakiś problem, jeżeli sprawa toczy się gdzie indziej? Czy podejmę się prowadzenia sprawy w Warszawie?

(więcej…)

Półtora terabajta danych byłego pracodawcy. I co?

Półtora terabajta danych byłego pracodawcy. I co?

Przeczytałem artykuł, którym chcę się z Tobą podzielić.

Link do artykułu podaję poniżej.Breaking News Screen over red background

Sprawa jest dosyć typowa. Z pewnej firmy spedycyjnej odeszli pracownicy i skopiowali półtora terabajta danych, w tym dane kontrahentów, telefony, historie współpracy, zawierane umowy, stosowane ceny, dotychczasowe zasady współpracy z klientami.

Dane te wykorzystali w nowej firmie, która w krótkim czasie zdeklasowała poprzedniego pracodawcę.

Biegły szkodę związaną z przejęciem tylko sześciu klientów wyliczył na pół miliona złotych. W sumie spółka utraciła około 30 kontrahentów, a członek zarządu pokrzywdzonej spółki szacuje szkodę na milion złotych.

Pokrzywdzona spółka złożyła wniosek o ściganie przestępstwa. Fakt skopiowania informacji i zabrania dokumentów został wykazany podczas dochodzenia.

I co?

I nic. Prokuratura umorzyła postępowanie z uwagi na brak znamion przestępstwa. Niestety nie mamy dostępu do wniosku i uzasadnienia postanowienia o umorzeniu dochodzenia, więc nie możemy ich przeanalizować.

Ale nie to jest w tym artykule najciekawsze. Najciekawsze jest stwierdzenie prokuratora, że „Nieuczciwa konkurencja to nie jest prosta dziedzina, tylko określone wymogi prawne pozwalają pociągnąć daną osobę do odpowiedzialności karnej. Zawsze pozostaje droga cywilna.”

To prawda. Potwierdzają to również statystyki dotyczące przestępstw naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i przestępstw przeciwko ochronie informacji. Większość tych spraw kończy się umorzeniem. Nie wiemy jednak, jaka część tych spraw rzeczywiście nadawała się do umorzenia, a jak część została umorzona, gdyż przedsiębiorca zniechęcił się do dalszego wydawania pieniędzy na jej prowadzenie.

Te statystyki nie powinny zniechęcać przedsiębiorców do dochodzenia swoich praw. Trzeba pamiętać, że na postanowienie o umorzeniu dochodzenia można złożyć zażalenie. Jeżeli sąd uwzględni zażalenie, a prokurator ponownie umorzy postępowanie, pokrzywdzony może złożyć własny akt oskarżenia.

Podaję link do omawianego artykułu. Poza artykułem polecam komentarze pod nim.

I jeszcze jedno. Nie zgadzam się z tezą postawioną w tytule artykułu, że oszuści mogą spać spokojnie. Nie mogą. Jak tego typu sprawa może skończyć się wyrokiem skazującym, możesz przeczytać tym wpisie.

Mam więc nadzieję, że pokrzywdzona spółka wniosła zażalenie i jeszcze usłyszymy o tej sprawie.

Katarzyna Włodkowska, http://wyborcza.pl/1,87648,18585112,oszuscie-spij-spokojnie-za-nieuczciwa-konkurencje-nic-ci-w.html

[FM_form id=”4″]

12.500 zł grzywny za bezprawne logowanie się do systemu informatycznego i wykorzystanie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa

Zapraszam do zapoznania z bardzo ciekawą sprawą, w której były pracownik bezprawnie uzyskał dostęp do systemu informatycznego byłego pracodawcy, a następnie wykorzystał tajemnice przedsiębiorstwa, z którymi się w ten sposób zapoznał.

Sprawa jest interesująca przede wszystkim dlatego, że w bardzo prosty sposób pokazuje, jak działa odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Można wręcz powiedzieć, że jest to sprawa modelowa. (więcej…)

Tajemnica przedsiębiorstwa i przestępstwa komputerowe

Tajemnica przedsiębiorstwa i przestępstwa komputerowe

Online Security TechnologyBezprawny dostęp do systemu informatycznego

Żyjemy w erze informatycznej i zdecydowana większość informacji przetwarzana jest za pomocą komputerów. Stąd naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a zwłaszcza jej pozyskanie, często następuje przy wykorzystaniu komputerów oraz systemów informatycznych.

Skoro wszyscy korzystamy z komputerów, to warto wiedzieć, kiedy można popełnić przestępstwo komputerowe. Ta wiedza może być dla wielu bardzo zaskakująca.

Wystarczy wspomnieć, że przestępstwem jest nie tylko pozyskanie informacji bez zgody i wiedzy uprawnionego poprzez przełamanie lub ominięcie zabezpieczeń, co wydaje się dosyć oczywiste, ale również sam dostęp bez uprawnienia do systemu informatycznego.

Na swój sposób zabawne jest to, że wspomniane przestępstwa komputerowe zostały uregulowane w tym samym artykule Kodeksu karnego, na podstawie którego odpowiadają słynni ostatnio kelnerzy z pewnej restauracji w Warszawie, w której można zamówić ośmiorniczki. Takie ryzyko zawodowe. Ale do rzeczy, to znaczy wprost, że się tak wyrażę.

Przestępstw komputerowych jest wiele, dzisiaj chciałbym przybliżyć Ci przestępstwo polegające na uzyskaniu bez uprawnienia dostępu do systemu informatycznego. Zgodnie z przepisem art. 267 § 2 k.k. przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Można je popełnić tylko z winy umyślnej i jest ono ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Pracownik hakerem?

Przepis stanowi, że przestępstwo popełnia ten, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego (art. 267 § 2 k.k.).

Wbrew temu, co w tej chwili myślisz, wcale nie chodzi tu o ataki hakerskie. To znaczy chodzi, ale nie tylko. Najczęściej chodzi o dostęp do systemu informatycznego po wygaśnięciu uprawnień lub bez uprawnień.

Do popełnienia tego przestępstwa nie jest wymagane złamanie jakichkolwiek zabezpieczeń. I co najważniejsze, by popełnić to przestępstwo nie trzeba zapoznać się z informacją zawartą w systemie. Wystarczy bezprawne uzyskanie dostępu do systemu informatycznego, czyli samo zalogowanie się.

Jakie to mogą być sytuacje?

Przykładowo można wskazać następujące sytuacje, w których dochodzi do popełnienia tego przestępstwa:

  • zalogowanie się do systemu informatycznego pracodawcy po ustaniu stosunku pracy, albo nawet wcześniej, ale już po uzyskaniu informacji o utracie uprawnień dostępu. Fakt, że pracodawca nie zablokował loginu i hasła nie oznacza, że można z nich korzystać.
  • wykorzystanie loginu i hasła kolegi lub koleżanki z pracy, przy czym nie ma tu znaczenia, czy login i hasło zostały przekazane dobrowolnie, uzyskane podstępem albo tylko zapamiętane. Ważne, że zostały wykorzystane bez uprawnień.

Jak więc widzisz, nie trzeba być hakerem, by popełnić typowo hakerskie przestępstwo komputerowe.

Zapraszam do zapoznania się z następnym wpisem, w którym przedstawię wyrok w takiej właśnie sprawie.