Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Jeżeli kontaktujesz się po raz pierwszy z Autorem Bloga, jesteś Klientem lub potencjalnym klientem, pracownikiem lub współpracownikiem Klienta lub po prostu odwiedzasz Bloga https://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/ zapraszam Cię do zapoznania się z niniejszym dokumentem, który wyjaśni Ci dlaczego i w jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem Bloga.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Bloga, w tym danych zbieranych w związku z zakupem Produktów dostępnych na Blogu jest Autor Bloga, Robert Solga prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG prowadzonego przez Ministra Rozwoju pod firmą Robert Solga z siedzibą w Katowicach (40-186) przy ul. Karoliny 4, NIP: 6451727078, Regon:278318070, kontakt: [email protected]

Regulamin Bloga opisujący zasady związane z korzystaniem z Bloga oraz zasady zakupu Produktów w ramach Bloga dostępny jest pod linkiem: https://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/regulamin-bloga/

Natomiast indywidualne porady prawne udzielane są w ramach kancelarii Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. k., KRS: 0000359199, a szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów kancelarii dostępne są na stronie internetowej kancelarii https://solga.pl/polityka-prywatnosci/

Zawsze możesz również zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane osobowe oraz w jakich celach są przetwarzane przez Administratora. Wystarczy, że wyślesz wiadomość do Administratora na adres poczty [email protected] 

Administrator gwarantuje  poufność wszelkich przekazanych za pośrednictwem Bloga danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

Główny cel i podstawy prawne przetwarzania danych. Zasadniczo Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Bloga (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu komunikacji z klientami  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Inne. Administrator może przetwarzać również przekazane dane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy. Dane wykorzystywane są przez Administratora w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Niezależnie od realizacji zawartej z Administratorem umowy możliwe jest przetwarzanie danych w celu wysyłania zamówionej usługi newslettera, a podstawa przetwarzania danych w tym zakresie jest zgoda osoby, która zamawia usługę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czyje dane osobowe są przetwarzane. W ramach wyżej wymienionych podstaw prawnych przetwarzania oraz w obrębie celu, do jakiego dane zostały pierwotnie zebrane lub przekazane Administrator przetwarza dane zleceniodawców (klientów) i ewentualnie ich pracowników, współpracowników lub pełnomocników, które są niezbędne do wykonania i wykonania umowy, w szczególności do wzajemnego kontaktu w ramach realizacji umowy oraz jej rozliczenia, a także osób, które wyraziły zgodę na usługę newslettera.

Zakres przetwarzanych danych jest zależny od sposobu korzystania z bloga

W przypadku korzystania z newslettera przetwarzamy:

 • imię
 • adres e-mail
 • datę zapisu

W przypadku zakupu produktu przetwarzamy:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania lub siedziby
 • Adres e-mail
 • Firma – jeżeli zostanie podane
 • Numer NIP – jeśli zostanie podany
 • Login użytkownika – jeśli zostanie podany

Czas przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. Dokumenty księgowe są przechowywane zgodnie z przepisami przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W ramach tego okresu osoba, której dane dotyczą nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przechowywania dokumentów narzuconych przepisami prawa oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

W przypadku reklamacji i odstąpienia od umowy dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane będą do czasu rezygnacji. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie Administratora w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, a określenie z góry jednoznacznego terminu jej usunięcia nie jest możliwe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możesz domagać się przedstawienia historii korespondencji, jaka była przez Ciebie prowadzona z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Uprawnienia. Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą przysługują następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Odbiorcami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Bloga mogą być podmioty przetwarzający dane osobowe na zlecenie Autora, w tym podwykonawcy lub podmioty świadczące usługi w zakresie m.in. obsługi systemów informatycznych, w tym hostingodawcy, dostawcy systemu mailingowego, fakturowania, zarządzania projektami, obsługi klienta,  dostawcy narzędzi do zarządzania stronami internetowymi oraz podmioty świadczące usługi w zakresie usług księgowych, rachunkowych,  pocztowych, archiwizacyjnych, prawnych, konsultingowych, marketingowych oraz podmiotom świadczące dostawę usług płatniczych. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji skarbowej.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Serwery, na których Administrator przechowuje dane osobowe zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej. Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz Facebook Inc., Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook Inc. przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Pliki cookies. Blog wykorzystuje Pliki cookies – dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta Bloga, w tym cookies własne i podmiotów trzecich. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając z Bloga z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Bloga.

Cookies własne. Cookies własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Bloga.

Cookies podmiotów trzecich. Blog wykorzystuje w ramach strony internetowej funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów. W ramach Bloga wykorzystywane są następujące narzędzia:

 • Google Analytics oraz Google Tag Manager zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Bloga. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zapoznaj się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Facebook Connect oraz Facebook Custom Audience zapewniany przez Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. W ramach tych narzędzi Bog kieruje reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu własnych usług. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
 • Jetpack dostarczany przez Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. Business Centre, No.1 Lower Mayor Street International Financial Services Centre Dublin 1, Ireland. . Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia statystyk. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://automattic.com/privacy-notice/

Narzędzia społecznościowe. Blog zawiera wtyczki do narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i LinkedIn. Wyświetlając Bloga zawierającą taką wtyczkę przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że konkretna przeglądarka wyświetliła stronę Bloga, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery mogą znajdować się w USA) i tam przechowywana. W przypadku zalogowania do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Blogu do profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa osób, których dane dotyczą w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

W celu uniknięcia przyporządkowywania danych przez serwisy społecznościowe zebranych w trakcie odwiedzin na Blogu bezpośrednio profilowi w danym serwisie, przed wizytą na Blogu należy wylogować się z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia przeglądarki internetowej, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera. Korzystanie z Bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i wykorzystywanym systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Bloga i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Logi serwera stanowią wyłącznie Produkt pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe. Zasady określone w Polityce Prywatności obowiązują jedynie w ramach przetwarzania danych osobowych użytkowników Bloga. W przypadku korzystania z odnośników (linków) znajdujących się na Blogu, które przekierowują do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich Administrator zaleca zapoznanie się ze stosowanymi przez te podmioty politykami prywatności i politykami cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Polityki prywatności i plików cookies i zachęca do częstego odwiedzania strony w celu zaznajomienia się ze zmianami.

W sprawach nieuregulowanych w polityce prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu
  Scroll to Top