Umowa o zakazie konkurencji. Wszystko co chcesz wiedzieć.

19 maja 2017

radca prawny
Robert Solga

Zakaz konkurencji, czyli umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, często nazywany jest umową lojalnościową lub lojalką. Taka umowa jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. Najczęściej podpisuje się ją na początku zatrudnienia i wszyscy o niej zapominają. Leży sobie spokojnie w szufladzie przez kilka lat i ponownie pojawia się dopiero po zakończeniu współpracy. Warto więc wiedzieć, co zakaz konkurencji oznacza.

Zakaz konkurencji dla programisty i w branży IT

W tym artykule opisuję zakaz konkurencji z pracownikiem. Jest to tylko jeden z zakazów konkurencji, jaki możesz spotkać. Jeżeli interesują Cię inne zakazy konkurencji, poniżej podaję linki do odpowiednich artykułów na tym blogu.

Więcej: 
Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami (B2B)
Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej
Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej
Zakaz konkurencji członka zarządu

Zakaz konkurencji między wspólnikami spółki jawnej

Umowa o zachowaniu poufności

Zakaz konkurencji dla członka rodziny

Spis treści

 1. Czy umowa lojalnościowa to zakaz konkurencji
 2. Co oznacza zakaz konkurencji, czyli czego były pracownik nie może robić
 3. Czym jest działalność konkurencyjna wobec pracodawcy
 4. Czy pracownikowi należy się odszkodowanie za zakaz konkurencji
 5. Jak długo może trwać zakaz konkurencji
 6. Jaka jest odpowiedzialność pracownika za naruszenie zakazu konkurencji
 7. Czy pracownik ma obowiązek podpisać umowę lojalnościową
 8. Jak podpisać umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 9. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji

1. Czy umowa lojalnościowa to zakaz konkurencji

Umowa lojalnościowa, albo lojalka, to potoczne określenie na umowę o zakazie konkurencji. Nie jest to jednak określenie prawne, lecz obiegowe. Do tego nieco mylące, ponieważ umową lojalnościową w praktyce nazywa się też takie umowy, które nie są zakazem konkurencji, ale mają zachęcić pracownika do kontynuowania zatrudnienia. Przykładem może być umowa o finansowanie szkoleń lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Co do zasady jednak, umowa lojalnościowa to zakaz konkurencji. Jeżeli więc szukasz wiedzy na ten temat, to jest to odpowiednie miejsce.

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie zakazu konkurencji?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

2. Co oznacza zakaz konkurencji, czyli czego były pracownik nie może robić

Zgodnie z kodeksem pracy (art. 1011 § 1 i 1012 § 1 k.p.) pracodawca i pracownik mogą się umówić, że pracownik nie może:

a) prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani

b) świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

Zakres zakazu konkurencji powinna określać umowa. Strony mogą się umówić, że będzie on obejmował tylko jedną z tych form, czyli na przykład zakaz świadczenia pracy na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną (konkurenta pracodawcy), ale już nie prowadzenie działalności konkurencyjnej. W praktyce zdarza się to jednak rzadko. Z reguły umowa obejmuje wszystkie dopuszczalne formy zakazu konkurencji, a dodatkowo wylicza przykłady zakazanych aktywności konkurencyjnych, w tym między innymi: zakaz prowadzenia indywidualnej działalności konkurencyjnej, zakaz bycia wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem w konkurencyjnej spółce.

Dla ustalenia, czego byłemu pracownikowi nie wolno robić, w ramach wyżej opisanych form zakazu konkurencji, kluczowe jest zrozumienie pojęcia działalności konkurencyjnej.

Zakazać można tylko działalności konkurencyjnej. W dużym skrócie zakaz konkurencji oznacza, że były pracownik nie może rywalizować z pracodawcą na tym samym rynku o tych samych klientów. Pracodawca nie może więc zakazać tego, czego sam nie robi lub nie planuje. Nie może być psem ogrodnika.

3. Czym jest działalność konkurencyjna wobec pracodawcy

Pojęcie działalności konkurencyjnej ma kluczowe znaczenie dla ustalenia zakresu zakazu konkurencji. To ono decyduje o tym, czy pomiędzy byłym i nowym pracodawcą zachodzi tak zwany stosunek konkurencyjności.

Kodeks pracy nie zawiera definicji działalności konkurencyjnej, dlatego trzeba się tu odwołać do wyroków wydawanych przez sądy w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji.

Przyjmuje się, że działalnością konkurencyjną jest aktywność przejawiana w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się – chociażby częściowo – z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy. W rezultacie zakazana może być taka działalność, która narusza interes pracodawcy lub mu zagraża.2

Jeżeli nowy pracodawca prowadzi działalność konkurencyjną wobec byłego pracodawcy, oznacza to, że zachodzi między nimi stosunek konkurencyjności i zatrudnienie się u takiego pracodawcy oznaczać będzie naruszenie zakazu konkurencji.

Podsumowując, pracownikowi nie można zakazać całkowicie wykorzystywania jego umiejętności zawodowych, czyli wyuczonego fachu. Pracownik związany zakazem konkurencji nie może świadczyć pracy lub usług tylko na rzecz tych podmiotów, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec byłego pracodawcy.

Przykłady:

Przedstawiciel handlowy w firmie sprzedającej oprogramowanie do obsługi gabinetów lekarskich, bez obaw może zatrudnić się w firmie, która sprzedaje oprogramowanie dla biur rachunkowych.

Spawacz w firmie produkującej ogrodzenia może zatrudnić się jako spawacz w firmie produkującej zbiorniki ciśnieniowe, statki, samochody lub cokolwiek innego.

Specjalista do spraw marketingu w firmie budowlanej może zatrudnić się jako specjalista do spraw marketingu w firmie szkoleniowej albo w firmie prowadzącej portal internetowy.

Zauważ, że w tych przykładach nowy i poprzedni pracodawca nie konkurują ze sobą na tym samym rynku o tych samych klientów. Oczywiście nie zawsze to rozróżnienie będzie takie łatwe.

Dlatego należy zadbać o to, by umowa wyraźnie opisywała, co strony rozumieją przez działalność konkurencyjną. Tym bardziej, że prędzej czy później i tak trzeba będzie do tego tematu wrócić.

4. Czy pracownikowi należy się odszkodowanie za zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest umową wzajemną. Pracownik zobowiązuje się przez czas określony do powstrzymania od działalności konkurencyjnej, w zamian za co pracodawca zobowiązuje się do wypłacania na rzecz pracownika odszkodowania, zwanego czasem wynagrodzeniem karencyjnym.

Zgodnie z Kodeksem pracy to odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji (art. 1012 § 3 k.p.). Kodeks pracy określa tylko minimalną wysokość odszkodowania karencyjnego. Strony mogą je ustalić na wyższym poziomie.

5. Jak długo może trwać zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy musi być zawarta na czas określony (art. 1012 k.p.). Brak terminu obowiązywania umowy lub wskazanie, że zawarta jest na czas nieokreślony, powoduje, że umowa jest nieważna.

Warto przewidzieć taki termin, który wystarczająco zabezpieczy interes pracodawcy, a jednocześnie nie będzie nadmiernie uciążliwy dla pracownika. W praktyce najczęściej spotyka się zakazy konkurencji trwające od kilku miesięcy do 2 lat.

Prawo nie przewiduje maksymalnego okresu zakazu konkurencji, co nie oznacza, że mamy tu całkowitą dowolność. Zbyt długi okres zakazu konkurencji może zostać uznany za sprzeczny z zasadą swobody umów lub zasadami współżycia społecznego, co z kolei może spowodować nieważność całej umowy. Dlatego trzeba uważać, by wpisany do umowy okres nie wykraczał poza racjonalną potrzebę ochrony interesów pracodawcy.

6. Jaka jest odpowiedzialność pracownika za naruszenie zakazu konkurencji

Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy podlega zasadom wynikającym z Kodeksu cywilnego. Nie działają zatem ograniczenia odpowiedzialności wynikające z Kodeksu pracy.

W konsekwencji pracodawca może dochodzić odszkodowania obejmującego utracone zyski, a ponadto roszczenie pracodawcy nie jest ograniczone do wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń pracownika.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może przewidywać karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji, a także możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną (art. 483 i następne k.c.).

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że ustalając wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej, pracodawca wycenia w istocie wartość zakazu konkurencji.3 Wobec tego, w razie ustalenia w umowie odszkodowania dla obu stron – dla pracownika według zasad określonych w art. 1012 § 3 k.p., dla pracodawcy w postaci kary umownej – wielkości te nie powinny rażąco odbiegać od siebie.

W razie sporu pracownik może żądać obniżenia kary umownej przez sąd, jeśli wykaże że jest ona rażąco wygórowana, czyli, na przykład, rażąco wyższa od należnego mu odszkodowania karencyjnego. Ta reguła doznaje jednak wyjątków i jest wiele wyroków, w których zasądzona kara umowna była wyższa od odszkodowania należnego pracownikowi.

7. Czy pracownik ma obowiązek podpisać umowę o zakazie konkurencji

Pracownik nie musi podpisywać umowy o zakazie konkurencji. Na tym polega swoboda zawierania umów. Jeżeli jednak tego nie zrobi, to musi liczyć się z tym, że pracodawca wypowie mu umowę o pracę. Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy najczęściej będzie uzasadniała wypowiedzenie umowy o pracę.1

Umowa o zakazie konkurencji jest podpisywana w interesie pracodawcy, więc z natury rzeczy nie chroni pracownika. Nie znaczy to jednak, że nie można jej negocjować.

Pole do negocjacji jest niewielkie, ale istotne. Obejmuje w szczególności zakres zakazu konkurencji, odszkodowanie dla pracownika za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej (tzw. odszkodowanie karencyjne), czas trwania zakazu konkurencji oraz karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji.

Warto również zadbać o to, by umowa była zrozumiała i precyzyjna. To akurat leży w interesie obu stron tej umowy.

8. Jak podpisać umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy można ustanowić tylko poprzez zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem.

Nie ma innej możliwości, by nałożyć na pracownika zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Co więcej, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Oznacza to, że ustne albo mailowe uzgodnienia nie mają tu żadnego znaczenia i są nieważne. 

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest umową odrębną od umowy o pracę. Nie oznacza to, że musi być zawarta w odrębnym dokumencie. W praktyce bardzo często jest zawierana w tym samym dokumencie, co umowa o pracę, i stanowi jeden z jej paragrafów. Z punktu widzenia prawa ten paragraf stanowi właśnie odrębną umowę o zakazie konkurencji (art. 1011 i  1012 Kodeksu pracy). Ma to duże znaczenie, zwłaszcza wtedy, gdy umowę o zakazie konkurencji podpisuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o pracę nie uprawnia bowiem do zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Są to przecież dwie odrębne umowy.

9. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji

Pracodawca może w pewnych sytuacjach wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji albo w inny sposób ją rozwiązać. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie umowy o zakazie konkurencji, skontaktuj się ze mną:

e-mail: [email protected]

Potrzebujesz umowy o zakazie konkurencji?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

Przypisy

 1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 r. II PK 165/12
 2. Wyroki Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 października 2012 r., III APa 18/12, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 marca 2015 r., III APa 13/14
 3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 r. II PK 165/12

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604 239 125[email protected]