Regulamin Bloga

Regulamin Bloga

prowadzonego pod domeną https://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/

obowiązuje od dnia 14.09.2020 r.

I. O blogu

Autorem Bloga jest radca prawny Robert Solga. Za pośrednictwem Bloga Autor dzieli się nieodpłatnie artykułami o tematyce prawnej oraz umożliwia zakup cyfrowych treści, które stanowią wzory dokumentów, kursy, szkolenia i inne treści o charakterze edukacyjnym. Żadnej treści udostępnianej za pośrednictwem Bloga nie należy traktować jako indywidualnej porady prawnej lub usługi prawnej. 

Korzystanie z Usług świadczonych przez Autora Bloga lub zakup Produktów oferowanych na Blogu jest dobrowolne i odbywa się na życzenie Klienta, przy czym przed zawarciem Umowy konieczna jest akceptacja Regulaminu.

Wszelkie prawa autorskie do artykułów opublikowanych na Blogu oraz materiałów oferowanych za pośrednictwem Bloga przysługują Autorowi Bloga.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Autora Bloga danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Bloga dostępnej pod linkiem: https://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/polityka-prywatnosci/

Usługi prawne przez radcę prawnego Roberta Solgę świadczone są w ramach kancelarii Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. k., KRS: 0000359199, a szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów kancelarii dostępne są na stronie internetowej kancelarii https://solga.pl/polityka-prywatnosci/

II. Definicje

 1. Autor Bloga/Usługodawca – Robert Solga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Solga w Katowicach (40-186) przy ul. Karoliny 4, NIP: 6451727078, regon: 278318070, kontakt: [email protected].  
 2. Firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 • Usługobiorca/Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zamierza zawrzeć lub zawiera Umowę zakupu Produktu za pośrednictwem Bloga.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 • Produkt – treść cyfrowa (bez nośnika danych) lub usługi świadczone drogą elektroniczną, które można nabyć za pośrednictwem Bloga, jak np. wzór dokumentu, poradnik, kurs online, szkolenie. Produkt ma postać pliku elektronicznego, zapisu wideo lub audio, przeznaczonego do korzystania w sposób dostosowany do przeznaczenia Produktu.
 • Umowa – umowa o zakup Produktu, zawierana za pośrednictwem Bloga w sposób określony w Regulaminie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin zawiera podstawowe informacje o sposobie i zasadach oraz warunkach korzystania z Bloga, zawierania umów sprzedaży (udzielania licencji) za pośrednictwem Bloga, określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).
 • Usługa (usługa świadczona drogą elektroniczną) – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w tym za pośrednictwem Bloga, środków komunikacji elektronicznej, skypa i innych środków porozumiewania się na odległość, w tym komunikatorów mediów społecznych. Za pośrednictwem Bloga Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi: umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Bloga, umożliwianie dodawania komentarzy na Blogu, umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Bloga i otrzymywania w ramach usługi Newslettera informacji o nowych artykułach publikowanych na Blogu, umożliwienie złożenia zamówienia za pośrednictwem Bloga oraz prowadzenie Konta Użytkownika oraz odpłatne udostępnianie Produktów.

III.  Korzystanie z Bloga

 1. Informacje zawarte na Blogu mają charakter publicystyczny, ogólny, stanowią wyraz prywatnej opinii Autora Bloga, nie są kompletne ani aktualne, nie stanowią porady ani innej usługi prawnej oraz nie tworzą relacji klient-prawnik pomiędzy Usługobiorcą i Autorem Bloga. W celu uzyskania oceny indywidualnej sytuacji Usługobiorca powinien skorzystać z profesjonalnej usługi prawnej. 
 2. Przeglądanie i zapoznawanie się z treścią Bloga jest nieodpłatne i nie wymaga posiadania Konta. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Blog dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.
 3. Usługobiorca może komentować artykuły dostępne na Blogu. Komentarze podlegają zatwierdzeniu przez Autora Bloga. Usługobiorca zobowiązany jest nie zamieszczać na Blogu treści naruszających prawo, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa albo dobra osobiste osób trzecich, w tym nie przesyłać takich treści za pośrednictwem dostępnych formularzy.
 4. Zawartość Bloga oraz Produkty stanowią utwory chronione Prawem Autorskim. Prawa autorskie do tych utworów przysługują Autorowi Bloga lub innym podmiotom.
 5. Rozpowszechnianie całych utworów zawartych na Blogu jest niedozwolone bez osobnej zgody Autora Bloga. W celu uzyskania takiej zgody należy skontaktować się z Autorem Bloga. Jeśli chcesz posługiwać się ogólnodostępną treścią Bloga w drodze cytatu, pamiętaj by wskazywać Autora Bloga oraz link do Bloga jako źródło.

IV.  Zakup Produktu

 1. Klient dokonuje zakupu Produktu zgodnie z ofertą dostępną na Blogu. Podane na Blogu ceny są cenami netto (bez podatku VAT), o ile inaczej nie wskazano przy Produkcie.
 2. Po dokonaniu wyboru Klient powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 3. Do dokonania zakupu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta: 1) dostęp do Internetu, 2) standardowy system operacyjny, 3) standardowa przeglądarka internetowa oraz 4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Możliwe jest dokonanie zakupu bez zakładania Konta Użytkownika lub za jego pośrednictwem.
 5. Jeśli Klient posiada założone Konto przed dokonaniem zakupu powinien się zalogować.
 6. Klient może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego przycisku wyboru (checkbox) w procesie składania zamówienia lub poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta.
 7. Wypełniając formularz zamówienia Klient posługuje się prawdziwymi danymi oraz ponosi odpowiedzialność za posłużenie się nieprawdziwymi danymi.
 8. W trakcie składania zamówienia Klient wyraża zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą oraz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem poprzez zaznaczenie stosownych checkboxów.
 9. Po wypełnieniu zamówienia oraz zaznaczeniu obowiązkowych checkboxów Klient przechodzi do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”. Poprzez kliknięcie w ten przycisk Klient oświadcza, że ma zamiar zawarcia umowy zakupu Produktu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny. 
 10. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu imoje.pl. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, blik i płatność kartą.
 11. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa licencyjna na korzystanie z treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu. Warunki licencji określone są w dalszej części Regulaminu.
 12. Zakupiony przez Użytkownika Produkt dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na dostęp do zakupionego Produktu. Jeżeli Produkt polega na udostępnieniu treści audio lub wideo, treści te zostaną udostępnione bez możliwości ich pobrania.
 13. Ze względów podatkowych możliwość zakupu została ograniczona do podmiotów posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

V.  Korzystanie z Produktu

 1. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu do odczytywania plików pdf, np. Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office). W odniesieniu do treści multimedialnych do ich odtwarzania potrzebna jest dowolna aktualna przeglądarka internetowa.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku zawierającego treść cyfrową lub odtworzyć treści udostępnionych online, należy skontaktować się z Usługodawcą.
 3. Jeśli charakter Produktu tego wymaga (np. wzór umowy), Klient ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb, zgodnie z informacjami zawartymi w Produkcie. W ramach umowy zakupu Produktu Sprzedawca dostarcza Kupującemu wyłącznie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego pomocy prawnej w zakresie dostosowania Produktu do własnych potrzeb i nie udziela Kupującemu pomocy prawnej w tym zakresie. Mimo że Produkty dotyczą tematyki prawnej, nie stanowią porady ani innej usługi prawnej oraz nie tworzą relacji klient-prawnik pomiędzy Usługobiorcą i Autorem Bloga. W celu uzyskania oceny indywidualny sytuacji Usługobiorca powinien skorzystać z profesjonalnej usługi prawnej.

VI. Licencja udzielana na Produkty. Warunki licencji.

W chwili zakupu Produktu Autor Boga udziela Klientowi na korzystanie z Produktu licencji podstawowej albo licencji do użytku profesjonalnego – w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy zakupie.

Jeżeli Produkt nie przewiduje możliwości wyboru rodzaju licencji, licencja udzielana jest w wersji podstawowej.

Licencja podstawowa przeznaczona jest dla Klientów, którzy zamierzają korzystać z zakupionego Produktu wyłącznie na własny użytek, w tym na użytek prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

Licencja  do użytku profesjonalnego skierowana jest do podmiotów, które zamierzają korzystać z Produktu w celach zarobkowych, wykorzystując go jako element swojej usługi.  

Z uwagi na różnicę w zakresie omawianych licencji wprowadzona zostaje odmienna cena za udzielenie licencji podstawowej i do użytku profesjonalnego.

Warunki ogólne dotyczące każdej licencji

 1. Licencja zawsze jest licencją niewyłączną.
 2. Licencja nie jest ograniczona terytorialnie.
 3. Licencja jest udzielana odpłatnie, za cenę zakupu Produktu. Wynagrodzenie obejmuje korzystane z każdego pola eksploatacji wymienionego w warunkach licencji podstawowej i profesjonalnej, a korzystanie przez Klienta z innych pól eksploatacji wymaga uzgodnienia dodatkowego wynagrodzenia z Autorem.
 4. Licencja nie obejmuje prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 5. Licencja nie upoważnia Klienta do:
  1. przeniesienia praw z licencji na inne podmioty nieodpłatnie lub odpłatnie,
  1. zezwalania innym podmiotom na korzystanie z Produktów,
  1. upoważniania innych podmiotów do wykonywania praw z licencji,
  1. faktycznego przekazywania innym podmiotom Produktu do korzystania.
 6. W przypadku Produktów stanowiących wzory dokumentów, licencja jest udzielana na czas nieoznaczony, chyba że coś innego wynika z opisu Produktu.
 7. W przypadku Produktów będących treściami audio lub wideo:
  1. licencja jest udzielana na czas oznaczony 365 dni od momentu zakupu, chyba że w opisu Produktu podano inny okres,
  1. licencja udzielana jest dla jednego użytkownika, istnieje możliwość nabycie większej ilości licencji,
  1. Klient zobowiązany jest chronić dane dostępowe do Produktu przed ujawnianiem osobom nieuprawnionym. 
 8. Licencja  może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez Autora w przypadku naruszenia jej zasad, w szczególności jeśli Produkt zakupiony na warunkach licencji podstawowej jest wykorzystywany w zakresie, do jakiego uprawnia licencja profesjonalna.
 9. W każdym razie powstania wątpliwości co do zakresu licencji należy zwrócić się do Autora Bloga.

Licencja podstawowa (do użytku własnego)

 1. Licencja obejmuje prawo do korzystania przez Klienta z Produktu wyłącznie na własne, wewnętrzne potrzeby, w celach niezarobkowych.
 2. W odniesieniu do Produktów będących wzorami, licencja obejmuje wyłącznie prawo do wypełnienia wzoru umowy, jego dowolnej zmiany, kopiowania na własny użytek w dowolnej liczbie egzemplarzy, zawierania na podstawie tego wzoru nieograniczonej liczby umów na własny użytek.
 3. W odniesieniu do Produktów będących treściami audio lub wideo, w tym wraz z materiałami dodatkowymi (np. kursy lub szkolenia), licencja obejmuje wyłącznie prawo zapoznawania się z ich treścią na własny użytek (np. przez pracowników Klienta) w każdym czasie, nieograniczoną ilość razy w czasie trwania licencji, o ile co innego nie wynika z opisu produktu. W odniesieniu do tych produktów licencja nie obejmuje uprawnienia do ingerowania w utwór, dokonywania zmian, opracowań, cięcia, przerabiania, skracania, itp. Jeżeli dostęp do Produktu ograniczony jest loginem lub hasłem, Klient zobowiązany jest zadbać o poufność danych dostępowych.    
 4. Licencja nie obejmuje w szczególności prawa do: publicznego udostępniania Produktu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzania do sieci Internet, w tym w ramach mediów społecznościowych, wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Produktu, korzystania z Produktu do celów zarobkowych lub marketingowych, odsprzedaży lub odsprzedaży zmodyfikowanego lub wypełnionego Produktu, udostępniania innym podmiotom, wykorzystywania jako części swojej lub cudzej usługi, udostępniania innym podmiotom do korzystania.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości zakres licencji należy interpretować w taki sposób, aby Klient mógł swobodnie korzystać z zakupionego Produktu do celu, do jakiego Produkt jest przeznaczony, np. Klient w ramach licencji podstawowej może używać Produktu „Wzór umowy NDA” w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne i celowe do zawierania przez Klienta na podstawie tego wzoru nieograniczonej liczby umów ze swoimi kontrahentami, pracownikami itd. Klient na podstawie tej licencji nie jest uprawniony do korzystania z Produktu w celach zarobkowych, jak np.: świadczenia usług za pomocą Produktu, wykorzystywania jako części swojej lub cudzej usługi odsprzedaży wzoru lub odsprzedaży zmodyfikowanego lub wypełnionego wzoru, udostępniania innym podmiotom.
 6. Autor Bloga udziela Klientowi upoważnienia do wykorzystywania wzorów dokumentów na polach eksploatacji wskazanych w warunkach licencji z pominięciem oznaczenia Autora Bloga jako twórcy Produktu. Nie jest jednak dozwolone oznaczanie wzoru umowy autorstwem innej osoby, w szczególności autorstwem osoby dokonującej dozwolonej w warunkach licencji adaptacji.

Licencja do użytku profesjonalnego

 1. Licencja do użytku profesjonalnego obejmuje swoim zakresem wszystkie uprawnienia wynikające z licencji podstawowej, chyba że wyraźnie inaczej zastrzeżono w warunkach licencji lub opisie Produktu.
 2. Licencja do użytku profesjonalnego udzielana jest wyłącznie na wzory dokumentów i nie dotyczy treści audio lub wideo, wraz z materiałami dodatkowymi (np. kursy lub szkolenia), na korzystanie z których udzielana jest wyłącznie licencja podstawowa.
 3. Klient w ramach licencji do użytku profesjonalnego jest uprawniony do wykorzystywania Produktów lub ich opracowań we własnej działalności gospodarczej do obsługi własnych klientów, świadczenia indywidualnych usług związanych z wykorzystaniem Produktu lub wykorzystaniem opracowania Produktu, w dowolnej liczbie egzemplarzy potrzebnych do tego celu. Produkt objęty licencją do użytku profesjonalnego może stanowić element usługi świadczonej na rzecz klienta Usługobiorcy. Produkt nie może być sprzedawany jako wzór – gotowy produkt – chociażby został poddany opracowaniu.
 4. Zakresem licencji nie jest objęte prawo do rozpowszechniania albo wprowadzania do obrotu Produktów lub ich opracowań w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku danych, w szczególności w przestrzeni internetowej jako produktów cyfrowych, w mediach społecznościowych, w wydawnictwach, środkach publicznego przekazu.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakresem licencji do użytku profesjonalnego zalecany jest kontakt z Autorem Bloga.

VII. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Produktu Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

VIII. Reklamacje

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub procesu zakupowego opisanego w punkcie IV Regulaminu na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię, nazwisko, adres email) przedmiotu reklamacji oraz żądania związanego z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Postanowienia niedotyczące konsumentów

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, niezależnie od podstawy prawnej tej odpowiedzialności, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za Produkt z którego wywodzone są roszczenia, lub kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) zł, jeżeli takiego wynagrodzenia nie ma lub nie da się ustalić. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za normalne i rzeczywiście poniesione straty, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.

XI. Zmiany Regulaminu

Autor Bloga zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

XII. Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu
  Scroll to Top