Regulamin Bloga

Regulamin Bloga

prowadzonego pod domeną https://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/

obowiązuje od dnia 08.05.2020 r.

I. O blogu

Autorem Bloga jest radca prawny Robert Solga. Za pośrednictwem Bloga Autor dzieli się nieodpłatnie artykułami o tematyce prawnej oraz umożliwia zakup cyfrowych treści, które stanowią wzory dokumentów oraz kursów, szkoleń i innych treści o charakterze edukacyjnym. Żadnej treści udostępnianej za pośrednictwem Bloga nie należy traktować jako indywidualnej porady prawnej. 

Korzystanie z Usług świadczonych przez Autora Bloga lub zakup Produktów oferowanych na Blogu jest dobrowolne i odbywa się na życzenie Klienta, przy czym przed zawarciem Umowy konieczna jest akceptacja Regulaminu.

Wszelkie prawa autorskie do artykułów opublikowanych na Blogu oraz materiałów oferowanych za pośrednictwem Bloga przysługują Autorowi Bloga.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Autora Bloga danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Bloga dostępnej pod linkiem: https://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/polityka-prywatnosci/

Usługi prawne przez radcę prawnego Roberta Solgę świadczone są w ramach kancelarii Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. k., KRS: 0000359199, a szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów kancelarii dostępne są na stronie internetowej kancelarii https://solga.pl/polityka-prywatnosci/

II. Definicje

 1. Autor Bloga/ Usługodawca – Robert Solga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Solga w Katowicach (40-186) przy ul. Karoliny 4, NIP: 6451727078, regon: 278318070, kontakt: robert.solga@solga.pl.  
 2. Firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 • Usługobiorca/Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zamierza zawrzeć lub zawiera Umowę zakupu Produktu za pośrednictwem Bloga.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 • Produkt – treść cyfrowa (bez nośnika danych) lub usługi świadczone drogą elektroniczną, które można nabyć za pośrednictwem Bloga, jak np. wzór dokumentu, poradnik, kurs online, szkolenie. Produkt ma postać pliku elektronicznego, zapisu wideo lub audio, przeznaczonego do korzystania w sposób dostosowany do przeznaczenia Produktu.
 • Umowa – umowa o zakup Produktu, zawierana za pośrednictwem Bloga w sposób określony w Regulaminie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin zawiera podstawowe informacje o sposobie i zasadach oraz warunkach korzystania z Bloga, zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Bloga, określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).
 • Usługa (usługa świadczona drogą elektroniczną) – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w tym za pośrednictwem Bloga, środków komunikacji elektronicznej, skypa i innych środków porozumiewania się na odległość, w tym komunikatorów mediów społecznych. Za pośrednictwem Bloga Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi: umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Bloga, umożliwianie dodawania komentarzy na Blogu, umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Bloga i otrzymywania w ramach usługi Newslettera informacji o nowych artykułach publikowanych na Blogu, umożliwienie złożenia zamówienia za pośrednictwem Bloga oraz prowadzenie Konta Użytkownika oraz odpłatne udostępnianie Produktów.

III.  Korzystanie z Bloga

 1. Informacje zawarte na Blogu mają charakter publicystyczny, ogólny, stanowią wyraz prywatnej opinii Autora Bloga, nie są kompletne ani aktualne, nie stanowią porady ani innej usługi prawnej oraz nie tworzą relacji klient-prawnik pomiędzy Usługobiorcą i Autorem Bloga. W celu uzyskania oceny indywidualny sytuacji Usługobiorca powinien skorzystać z profesjonalnej usługi prawnej. 
 2. Przeglądanie i zapoznawanie się z treścią Bloga jest nieodpłatne i nie wymaga posiadania Konta. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Blog dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.
 3. Usługobiorca może komentować artykuły dostępne na Blogu. Komentarze podlegają zatwierdzeniu przez Autora Bloga. Usługobiorca zobowiązany jest nie zamieszczać na Blogu treści naruszających prawo lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa albo dobra osobiste osób trzecich, w tym nie przesyłać takich treści za pośrednictwem dostępnych formularzy.
 4. Zawartość Bloga oraz Produkty stanowią utwory chronione Prawem Autorskim. Prawa autorskie do tych utworów przysługują Autorowi Bloga lub innym podmiotom.
 5. Rozpowszechnianie całych utworów zawartych na Blogu jest niedozwolone bez osobnej zgody Autora Bloga. W celu uzyskania takiej zgody należy skontaktować się z Autorem Bloga. Jeśli chcesz posługiwać się ogólnodostępną treścią Bloga w drodze cytatu, pamiętaj by wskazywać Autora Bloga oraz link do Bloga jako źródło.

IV.  Zakup Produktu

 1. Klient dokonuje zakupu Produktu zgodnie z ofertą dostępną na Blogu. Podane na Blogu ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT), o ile inaczej nie wskazano przy Produkcie.
 2. Po dokonaniu wyboru Klient powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 3. Do dokonania zakupu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta: 1) dostęp do Internetu, 2) standardowy system operacyjny, 3) standardowa przeglądarka internetowa oraz 4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Możliwe jest dokonanie zakupu bez zakładania Konta Użytkownika lub za jego pośrednictwem.
 5. Jeśli Klient posiada założone Konto przed dokonaniem zakupu powinien się zalogować.
 6. Klient może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego przycisku wyboru (checkbox) w procesie składania zamówienia lub poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta.
 7. Wypełniając formularz zamówienia Klient posługuje się prawdziwymi danymi oraz ponosi odpowiedzialność za posłużenie się nieprawdziwymi danymi.
 8. W trakcie składania zamówienia Klient wyraża zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą oraz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem poprzez zaznaczenie stosownych checkboxów.
 9. Po wypełnieniu zamówienia oraz zaznaczeniu obowiązkowych checkboxów Klient przechodzi do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”. Poprzez kliknięcie w ten przycisk Klient oświadcza, że ma zamiar zawarcia umowy zakupu Produktu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny. 
 10. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu imoje.pl. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, blik i płatność kartą.
 11. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 12. Zakupiony przez Użytkownika Produkt dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na dostęp do zakupionego Produktu. Jeżeli Produkt polega na udostępnieniu treści audio lub wideo, treści te zostaną udostępnione bez możliwości ich pobrania.
 13. Ze względów podatkowych możliwość zakupu została ograniczona do podmiotów posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

V.  Korzystanie z Produktu

 1. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu do odczytywania plików pdf, np. Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office). W odniesieniu do treści multimedialnych do ich odtwarzania potrzebna jest dowolna aktualna przeglądarka internetowa.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku zawierającego treść cyfrową lub odtworzyć treści udostępnionych online, należy skontaktować się z Usługodawcą.
 3. Jeśli charakter Produktu tego wymaga (np. wzór umowy), Klient ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb, zgodnie z informacjami zawartymi w Produkcie. W ramach umowy zakupu Produktu Sprzedawca dostarcza Kupującemu wyłącznie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego pomocy prawnej w zakresie dostosowania Produktu do własnych potrzeb i nie udziela Kupującemu pomocy prawnej w tym zakresie. Mimo że Produkty dotyczą tematyki prawnej, nie stanowią porady ani innej usługi prawnej oraz nie tworzą relacji klient-prawnik pomiędzy Usługobiorcą i Autorem Bloga. W celu uzyskania oceny indywidualny sytuacji Usługobiorca powinien skorzystać z profesjonalnej usługi prawnej.

VI. Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Konsumenta

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Produktu Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

VII. Reklamacje

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub procesu zakupowego opisanego w punkcie III Regulaminu na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię, nazwisko, adres email) przedmiotu reklamacji oraz żądania związanego z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

IX. Zmiany Regulaminu

Autor Bloga zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

X. Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).