Umowa o zakazie konkurencji. Wszystko co chcesz wiedzieć.

Umowa o zakazie konkurencji. Wszystko co chcesz wiedzieć.

Można zawrzeć dwie umowy o zakazie konkurencji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem – w czasie trwania umowy o pracę i po jej ustaniu.

Obie są ważne, ale ważniejsza jest umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, która często jest nazywana lojalką lub umową lojalnościową (art. 1011 § 1 i 1012 § 1 Kodeksu pracy).

Ten artykuł dotyczy umów o zakazie konkurencji z pracownikiem. Jeżeli interesują Cię inne zakazy konkurencji, to pod koniec znajdziesz linki do odpowiednich artykułów.

Spis treści

 1. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
 2. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 3. Zakaz konkurencji bez umowy o zakazie konkurencji. Obowiązek lojalności i dbania o dobro zakładu pracy
 4. Co oznacza zakaz konkurencji
 5. Działalność konkurencyjna
 6. Odszkodowanie dla pracownika za zakaz konkurencji
 7. Czas trwania zakazu konkurencji
 8. Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji
 9. Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji
 10. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie zakazu konkurencji
 11. Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji
 12. Forma umowy o zakazie konkurencji
 13. Inne zakazy konkurencji

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie zakazu konkurencji?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

1. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowa ta oznacza, że w czasie trwania stosunku pracy pracownik nie może konkurować z pracodawcą, czyli prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz pracować dla kogoś, kto prowadzi taką działalność konkurencyjną.

Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy jest nieodpłatny.

Należy pamiętać, że nawet gdy pracownik nie podpisze umowy o zakazie konkurencji, jest związany obowiązkiem lojalności i obowiązkiem dbania o dobro zakładu pracy, co w pewnym zakresie oznacza zakaz konkurowania z pracodawcą. Więcej na ten temat niżej

2. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa ta oznacza, że przez określony czas po ustaniu stosunku pracy były pracownik nie może konkurować z pracodawcą, czyli prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz pracować dla kogoś, kto prowadzi taką działalność konkurencyjną.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest odpłatny, czyli pracodawca musi płacić byłemu pracownikowi odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej. Musi być również zawarty na czas określony.

Jeżeli pracownik nie ma umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy oznacza to, że od razu po rozwiązaniu umowy o pracę może zatrudnić się u konkurenta lub otworzyć własną, konkurencyjną działalność gospodarczą.

Wtedy jedynym ograniczeniem w konkurowaniu z byłym pracodawcą będzie tajemnica przedsiębiorstwa, o ile pracodawca ją miał (więcej na ten temat w artykule Tajemnica przedsiębiorstwaUmowa o zachowaniu poufności z pracownikiem), oraz zasady uczciwej konkurencji (więcej na ten temat w artykuł Nieuczciwa konkurencja – co to jest, przykłady).

3. Zakaz konkurencji bez umowy o zakazie konkurencji. Obowiązek lojalności i dbania o dobro zakładu pracy

Brak umowy o zakazie konkurencji nie oznacza jeszcze, że pracownik może bez ograniczeń konkurować ze swoim pracodawcą.

Pracownik tylko z tego powodu, że zawarł umowę o pracę, jest zobowiązany w czasie trwania stosunku pracy dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jest to tak zwany obowiązek lojalności wobec pracodawcy i jest on podstawowym obowiązkiem pracowniczym (art. 100 § 2 pkt. 4 Kodeksu pracy).

Nawet jednak bez umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej, która godzi w interesy pracodawcy. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Zakaz konkurencji mimo braku umowy o zakazie konkurencji.

Dlaczego zatem należy podpisywać umowę o zakazie konkurencji? Między innymi dlatego, że obowiązek lojalności ustaje z chwilą rozwiązania umowy o pracę. Od tego momentu były już pracownik nie ma obowiązku dbania o dobro byłego zakładu pracy.

4. Co oznacza zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji oznacza, że w zakresie określonym w umowie pracownik nie może:

a) prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani

b) świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

Kluczowe jest tutaj pojęcie „działalność konkurencyjna”, ponieważ zakaz może dotyczyć tylko „działalności konkurencyjnej”. W dużym skrócie, pracodawca nie może zakazać tego, czego sam nie robi lub nie planuje robić, czyli nie może być psem ogrodnika. Więcej o działalności konkurencyjnej niżej.

Istotne jest również określenie zakresu zakazu konkurencji w odniesieniu do zakazanych form aktywności pracownika.

Warto napisać w umowie w jakich formach pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej (np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, osobowe, kapitałowe, ilość posiadanych udziałów lub akcji, itp.), a także co oznacza, że nie może pracować na rzecz podmiotu, który prowadzi taką działalność (np. pozostawanie członkiem organów, agentem, prokurentem, itp.).

5. Działalność konkurencyjna

Zakres zakazu konkurencji powinien wynikać z umowy. Strony mogą w umowie zawęzić pojęcie działalności konkurencyjnej w stosunku do tej, którą prowadzi pracodawca (na przykład terytorialnie lub przedmiotowo), ale nie mogą go rozszerzyć poza tę działalność.

Ustalenie tego, co jest działalnością konkurencyjną, należy zacząć od zapoznania się z umową o zakazie konkurencji.

Zakres zakazu konkurencji nie może jednak wykraczać poza działalność pracodawcy.

Działalnością konkurencyjną jest aktywność przejawiana w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się – chociażby częściowo – z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy.

W rezultacie zakazana może być taka działalność, która narusza interes pracodawcy lub mu zagraża.2

W celu ustalenia, czy nowy pracodawca prowadzi działalność konkurencyjną wobec byłego pracodawcy, należy porównać działalności obu pracodawców. Jeżeli w jakimś zakresie, nawet ubocznym, pokrywają się, mamy do czynienia z tak zwanym stosunkiem konkurencyjności. Zatrudnienie się u takiego pracodawcy będzie oznaczało naruszenie zakazu konkurencji.

Pracownik związany zakazem konkurencji nie może świadczyć pracy lub usług tylko na rzecz podmiotów, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec byłego pracodawcy. Może pracować dla wszystkich innych podmiotów.

Przykłady:

Przedstawiciel handlowy w firmie sprzedającej materiały budowlane bez obaw może zatrudnić się w firmie, która sprzedaje artykuły spożywcze.

Spawacz w firmie produkującej ogrodzenia może zatrudnić się jako spawacz w firmie produkującej zbiorniki ciśnieniowe, statki, samochody lub cokolwiek innego.

Specjalista do spraw marketingu w firmie sprzedającej odzież dziecięcą może zatrudnić się jako specjalista do spraw marketingu w firmie sprzedającej odzież dla dorosłych.

6. Odszkodowanie dla pracownika za zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest umową odpłatną. Pracownik powinien otrzymać od byłego pracodawcy odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej. Z reguły jest ono wypłacane miesięcznie, w miarę przestrzegania przez pracownika zakazu konkurencji.

Minimalne odszkodowanie za zakaz konkurencji nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji i może być wypłacane w miesięcznych ratach (art. 1012 § 3 k.p.).

Kodeks pracy określa tylko minimalną wysokość odszkodowania. Strony mogą je ustalić na wyższym poziomie.

Nieustalenie w umowie wysokości odszkodowania za zakaz konkurencji, albo ustalenie go w wysokości niższej od minimalnej, powoduje, że z mocy prawa były pracownik powinien otrzymać odszkodowanie minimalne.

7. Czas trwania zakazu konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy musi być zawarta na czas określony (art. 1012 k.p.). Umowa bez terminu albo zawarta na czas nieokreślony, jest nieważna.

Czas trwania zakazu konkurencji nie powinien przekraczać rzeczywistej potrzeby pracodawcy. W praktyce najczęściej spotyka się zakazy konkurencji trwające od kilku miesięcy do 2 lat.

Zbyt długi okres zakaz konkurencji może zostać uznany za sprzeczny z zasadą swobody umów lub zasadami współżycia społecznego, co z kolei spowoduje nieważność całej umowy.

8. Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

Pracodawca może w pewnych sytuacjach wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji albo od niej odstąpić. Umowę tę można również rozwiązać w drodze porozumienia stron.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji.

9. Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji

Pracownik nie ma obowiązku podpisania umowy o zakazie konkurencji.

Jeżeli jednak odmówi podpisania umowy o zakazie konkurencji, to musi liczyć się z tym, że pracodawca wypowie mu umowę o pracę. Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy najczęściej uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę.1

10.  Odpowiedzialność pracownika za naruszenie zakazu konkurencji

Mamy dwie umowy o zakazie konkurencji. Odpowiedzialność za ich naruszenie każdej z nich podlega różnym zasadom.

Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Za naruszenie zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy pracownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z Kodeksem pracy.

Jeżeli pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie, to jego odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do wysokości rzeczywistej straty pracodawcy oraz trzymiesięcznego wynagrodzenia (art. 114-115 i 119 k.p.).

Jeżeli jednak pracownik wyrządził szkodę umyślnie, to ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za straty i utracone zyski pracodawcy, bez ograniczenia do trzymiesięcznego wynagrodzenia (art. 122 k.p.).

Więcej na ten temat w artykule Odszkodowanie za naruszenie zakazu konkurencji przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę.

Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy podlega pod Kodeks cywilny. Oznacza to, że nie mają do niej zastosowania ograniczenia odpowiedzialności wynikające z Kodeksu pracy.

W konsekwencji były pracodawca może żądać naprawienia szkody obejmującej straty i utracone zyski w pełnej wysokości, bez żadnych ograniczeń.  

11. Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może przewidywać karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji (art. 483 i następne k.c.). Kara taka nie jest dopuszczalna w odniesieniu do naruszenia zakazu konkurencji w czasie trwania umowy o pracę.

Jeżeli kara umowna jest rażąco wygórowana, pracownik w czasie procesu może żądać, by sąd obniżył ją do odpowiedniej wysokości.

Więcej: Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji – jak ustalić jej wysokość oraz obniżyć w razie sporu.

12. Forma umowy o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji, zarówno w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu, musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oznacza to, że ustne albo mailowe uzgodnienia są nieważne. 

Umowa o zakazie konkurencji jest umową odrębną od umowy o pracę. Nie oznacza to, że musi być zawarta w odrębnym dokumencie. W praktyce często jest zawierana w tym samym dokumencie, co umowa o pracę, i stanowi jeden z jej paragrafów. Z punktu widzenia prawa ten paragraf stanowi właśnie odrębną umowę o zakazie konkurencji (art. 1011 i 1012 Kodeksu pracy).

Ma to duże znaczenie, zwłaszcza gdy umowę o zakazie konkurencji podpisuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o pracę nie uprawnia bowiem do zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Są to przecież dwie odrębne umowy.

13. Inne zakazy konkurencji  

Jeżeli interesuje Cię inny rodzaj zakazu konkurencji, to podaję linki do odpowiednich artykułów na moim blogu.

Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami (B2B)

Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej

Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej

Zakaz konkurencji członka zarządu

Zakaz konkurencji między wspólnikami spółki jawnej

Zakaz konkurencji dla członka rodziny

Zakaz konkurencji dla programisty i w branży IT

Czy można chronić klientów w branży transportowej? Zakaz konkurencji ze spedytorem

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie umowy o zakazie konkurencji, skontaktuj się ze mną:

e-mail: [email protected]

Potrzebujesz umowy o zakazie konkurencji?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

Przypisy

 1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 r. II PK 165/12
 2. Wyroki Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 października 2012 r., III APa 18/12, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 marca 2015 r., III APa 13/14
 3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 r. II PK 165/12

LIVE na FB: Pół kawy z tajemnicą przedsiębiorstwa, 1.03.2019 r., g. 9:30. Zapraszam!

LIVE na FB: Pół kawy z tajemnicą przedsiębiorstwa, 1.03.2019 r., g. 9:30. Zapraszam!

  Zapraszam na krótki LIVE – nie dłużej, niż pół kawy. Będzie okazja do rozmowy i zadawania pytań. Porozmawiamy sobie o tym: ☑️ czy standardowa stopka w mailu wystarczy, by chronić swoją tajemnicę przedsiębiorstwa, ☑️ czy warto oznaczać nośniki danych/dokumenty oznaczeniem typu „Poufne/Tajemnica przedsiębiorstwa” ☑️ co się dzieje, jeżeli dokumenty są poufne i nie są oznaczane, jako poufne, ☑️ oraz oczywiście o tym, jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa.
Piątek, godzina 9:30. LIVE odbędzie się w grupie Wdrażamy tajemnicę przedsiębiorstwa. https://www.facebook.com/groups/212986696244095/
Blogi prawnicze, które polecam

Blogi prawnicze, które polecam

Możesz o tym nie wiedzieć, ale przy prowadzeniu mojego bloga od lat współpracuję z Rafałem Chmielewskim. Rafał  w ramach firmy web-lex zajmuje się promocją kancelarii za pomocą blogów i sam prowadzi blog Pamiętnik adwokata.

Rafał skupia wokół siebie dużą grupę prawników piszących blogi. Listę blogów, wraz z linkami do ostatnich artykułów, możesz znaleźć na stronie Lexmonitor. Czytając te blogi możesz być na bieżąco. Czasami przecież prawo potrafi się zmienić w ciągu jednej nocy. Albo w kilka dni, jak w przypadku ostatniego nowego dnia wolnego od pracy. Coś o tym wiemy, prawda?

Dzisiaj chciałem wam polecić kilka blogów. To tylko część z tych, które czytam. O innych blogach napiszę przy następnej okazji, ponieważ ten artykuł byłby zbyt długi. Z wieloma prawnikami piszącymi te blogi znam się osobiście i mam przyjemność współpracować. Przynależność do grupy web.lex to nie tylko wparcie rozwoju, ale też przyjemność poznania świetnych prawników.

(więcej…)

Czego możesz nauczyć się od Tonego Soprano – konflikt interesów i tajemnica zawodowa

Czym jest konflikt interesów radcy prawnego? Odpowiem na przykładzie.

Umów się z wszystkimi najlepszymi prawnikami od rozwodów w mieście

Pamiętasz ten odcinek Rodziny Soprano, w którym Tony chciał kupić dom nad brzegiem oceanu, a Carmella dowiedziała się o jego przyjaciółkach i wyrzuciła go z domu? Myślała o separacji.

Wtedy Tony uzyskał od sprzedawcy domu, prawnika, darmową poradę: umów się z wszystkimi najlepszymi prawnikami od rozwodów w mieście – nie będzie mogła zostać ich klientką. Konflikt interesów.

Tak to właśnie wygląda w świecie prawników. Jeżeli jedna strona sporu skorzystała z porady prawnika w danym temacie, to prawnik nie może w tej sprawie udzielać porady stronie przeciwnej. Konflikt interesów.

Tajemnica zawodowa radcy prawnego

Poza konfliktem interesów radca prawny jest związany tajemnicą zawodową. Oznacza to, że wszystko o czym do mnie piszecie i o czym rozmawiamy, nawet na etapie przed zleceniem sprawy, gdy tylko sprawdzacie, czy zająłbym się sprawą, wszystko, czego się od was dowiem, objęte jest tajemnicą zawodową radcy prawnego – nie mogę nikomu ujawnić tych informacji. Nikomu. Wynika to z Ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Dla radców prawnych tajemnica zawodowa to świętość. Dlatego między innymi nie opisuję na moim blogu spraw, które prowadzę.

Piszę o tym, bo od czasu do czasu dostaję pytanie, co będzie, jeżeli zwróci się do mnie druga strona, nawet potencjalnego sporu. Nic. Nie będzie mogła zostać moim klientem. Niczego się ode mnie nie dowie.

Zapobieganie potencjalnym konfliktom interesów jest też powodem tego, że nie udzielam porad anonimowo. Muszę wiedzieć, z kim rozmawiam i kto jest stroną przeciwną w tej sprawie. Właśnie po to, by nie rozmawiać jednego dnia z pracownikiem, a drugiego z pracodawcą. Takie są zasady.

Przewodnik po moim blogu

Przewodnik po moim blogu

Jeżeli czytasz mojego bloga dla przyjemności, popijając kawę, a mam nadzieję, że tak właśnie jest, to masz czas, by sobie w nim pogrzebać i znaleźć to, co Cię interesuje.

Czasami jednak trafiasz tu, by poczytać o swoim konkretnym problemie, a wtedy nie masz czasu na szukanie.

Zauważyłem również, że większość osób czyta tylko kilka pierwszych artykułów, a te najlepsze i najbardziej wartościowe artykuły wcale nie są czytane tak często, jak na to zasługują. Tymczasem obecnie na moim blogu jest ponad 100 wpisów, z czego, skromnie mówiąc, świetnych jest co najmniej 99.

Są tu artykuły dla właścicieli firm, pracodawców, pracowników, freelancerów, wspólników, członków zarządu, członków rady nadzorczej, pracowników HR, osób zajmujących się ochroną informacji, a nawet prawników. Na pewno kogoś pominąłem. Praktycznie każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dlatego postanowiłem zrobić ten przewodnik. (więcej…)

E-kurs: Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w biurach rachunkowych

E-kurs: Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w biurach rachunkowych

Kurs Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w biurze rachunkowymJeśli zaglądałeś kiedykolwiek na stronę o mnie, to wiesz już, że przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji jest moją pasją zawodową. Właśnie dlatego prowadzę tego bloga. Dzielę się wiedzą, pomagam przedsiębiorcom radzić sobie z nieuczciwą konkurencją i nieuczciwymi pracownikami. Pomagam też pracownikom zgodnie z prawem odchodzić z pracy i podejmować nowe zatrudnienie lub rozpocząć biznes.

Interesuję się tą tematyką, ponieważ zawsze poruszają mnie szkody związane z nieuczciwą konkurencją. I to szkody w podwójnym znaczeniu: materialne i emocjonalne. Utrata tajemnicy przedsiębiorstwa położyła już niejedną firmę, a dodatkowo prawie zawsze połączona jest z naruszeniem zaufania, lojalności, często więzi przyjacielskich, a nawet rodzinnych.

Zależy mi, by jak najwięcej przedsiębiorców wiedziało, jak ochronić się przed tymi szkodami. Zdecydowanie wolę zapobiegać, niż później prowadzić ciągnące się sprawy karne i cywilne. Zawsze też podkreślam, że zapobieganie utracie tajemnicy przedsiębiorstwa jest najważniejsze, bo raz utraconej przewagi konkurencyjnej nie da się odzyskać. Żadne odszkodowanie nie wyrówna szkód w pełni i nie przywróci stanu poprzedniego.

Zapobieganie szkodom nie jest trudne, wymaga jednak wiedzy i włożenia pracy we wdrożenie procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w swojej firmie.

Wiem, że mam już stałych Czytelników i bardzo Wam za to dziękuję. Poza olbrzymią satysfakcją, to dla mnie również duże zobowiązanie. Niektórzy z Was w międzyczasie stali się moimi Klientami. Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z moich usług, z różnych względów. Brak czasu, odległość, niechęć do wydawania pieniędzy, koszty. Ta pierwsza przyczyna jest chyba jednak najczęstsza – skupiamy się na bieżących problemach, rozwijamy, biegniemy do przodu… Czas na zastanowienie przychodzi często w wolnych chwilach, zaskakująco dużo osób czyta mojego bloga w dni świąteczne, weekendy i w nocy.

Dlatego staram się, by mój blog stanowił dobre źródło informacji. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, czy pracodawcą, znajdziesz na nim odpowiedź na większość pytań, jakie mogą Ci się pojawić w związku z tajemnicą przedsiębiorstwa i zakazem konkurencji.

Moim podstawowym celem jest, byś mógł samodzielnie, w oparciu o zawartość mojego bloga, wprowadzić w swojej firmie politykę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, napisać umowę o zachowaniu poufności, zakazie konkurencji. Wymaga to jednak zapoznania się z blogiem, poszukania odpowiednich artykułów, pasujących do Twojej sytuacji. Poświęcenia czasu.

Rozmyślając nad tym, jak mogę jeszcze pomóc przedsiębiorcom przy ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, doszedłem do myśli o e-kursie. Jest tańszy niż zamówiony u mnie audyt i komplet procedur, dostępny 24/h, bo ja jednak sypiam 🙂 , i bardziej uporządkowany niż blog.

Oczywiście, napisałem ten kurs także dla zarobku. Ale nie był to najważniejszy powód. Wręcz przeciwnie, obawiam się, że trochę strzelam sobie w kolano… Czas pokaże.

Nie zdecydowałem się na ogólny kurs dla wszystkich branż, gdyż byłby zbyt obszerny i nieprzydatny do samodzielnego zastosowania. Byłaby to następna pozycja dla profesjonalistów, a nie dla przedsiębiorców. Nie o to mi chodzi. Zwłaszcza, że dokumenty przygotowane z uwzględnieniem specyfiki branżowej są lepsze.

Pierwsza edycja kursu była sprzedawana przez zaprzyjaźniony portal podatki.biz. Obecnie przygotowuję nową edycję kursu, poprawioną i wzbogaconą o dodatkowe wsparcie. Spodziewam się uruchomić sprzedaż pod koniec lutego. Jeśli interesuje Cię E-kurs pozwalający na samodzielne, skuteczne i sprawne zabezpieczenie biura rachunkowego przed nieuczciwą konkurencją ze strony pracowników, zapisz się na listę oczekujących.

Przygotowałem ten kurs w taki sposób, byś otrzymał niezbędną wiedzę i dokumenty, nauczył się je poprawnie stosować i przekonać do tej idei swój personel. To bardzo ważne, żeby pracownicy zrozumieli, że ochrona firmy leży także w ich interesie.

[FM_form id=”6″]

Jeśli podoba Ci się ten blog i idea tego kursu, proszę puść tę informację dalej. Przydatne przyciski znajdziesz niżej.