Robert Solga

radca prawny

Przykłady tajemnic przedsiębiorstwa? Bardzo proszę.

Dzisiaj pierwszy wpis inspirowany statystykami bloga. Analiza statystyk pokazuje, że najczęściej szukacie Państwo informacji o tym, co konkretnie może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamkniętej listy oczywiście nie ma. Spełniam jednak wspomniane prośby i zamieszczam poniżej przykładową listę. Można ją traktować jako wskazówkę, inspirację przy formułowaniu własnej listy.

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tajemnicą przedsiębiorstwa są informacje, które spełniają łącznie trzy przesłanki: posiadają wartość gospodarczą, są nieujawnione do wiadomości publicznej, oraz przedsiębiorca podjął co do nich działania niezbędne w celu zachowania ich poufności.

Tradycyjnie dzieli się tajemnice przedsiębiorstwa na informacje handlowe, technologiczne, techniczne czy organizacyjne, niemniej z praktycznego punktu widzenia podział ten jest bez znaczenia. Ważne jest, by informacje posiadały wartość gospodarczą, to znaczy mogły być zastosowane w rywalizacji konkurencyjnej.

Poniżej podaję przykłady informacji, które posiadają wartość gospodarczą i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Zwracam jednak szczególną uwagę na to, że informacje te same z siebie tajemnicy przedsiębiorstwa nie stanowią. One tylko mogą ją stanowić.

Tajemnicą przedsiębiorstwa informacje staną się pod warunkiem, że będą spełniać również pozostałe dwie ustawowe przesłanki, to znaczy nie będą powszechnie znane, a przedsiębiorca podjął wobec nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Jakie informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Tajemnice przedsiębiorstwa mogą występować w każdym obszarze działalności firmy. Z natury informacji podlegających ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa wynika, że ich lista jest nieograniczona i ma charakter otwarty.

Poniższa, przykładowa lista, może okazać się pomocna przy analizie własnego przedsiębiorstwa pod kątem występowania w nim informacji, które warto objąć prawem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Sprzedaż

 • Lista klientów
 • Informacje dotyczące osób decyzyjnych u klientów
 • Ceny transakcyjne, poufne cenniki
 • Terminy obowiązywania lub odnawiania umów
 • Potrzeby klientów, np. w zakresie asortymentu, oprogramowania, obsługi itp.
 • Otrzymane zapytania ofertowe
 • Złożone oferty
 • Fakt prowadzenia negocjacji i ich przebieg

Marketing

 • Prognozy i plany sprzedaży
 • Informacje uzyskane podczas badania konkurencji
 • Informacje uzyskane podczas badania klientów
 • Wartość budżetów reklamowych
 • Plany kampanii marketingowych lub reklamowych

Dostawcy, podwykonawcy, pracownicy

 • Informacje o dostawcach i stosowanych cenach
 • Informacja o jakości dostaw lub usług poszczególnych dostawców, terminach realizacji
 • Informacja stosowanych zakazach konkurencji
 • Informacje o wynagrodzeniach pracowników

Kontrola jakości

 • Informacje o wadliwościach poszczególnych produktów, zgłaszanych reklamacjach
 • Statystyki
 • Procedury kontroli jakości

Produkcja 

 • Informacja koszt-cena
 • Dane dotyczące dostawców
 • Stosowane receptury, przepisy, metody produkcji, procedury
 • Pozytywne i negatywne know-how

Badania i rozwój

 • Plany rozwoju, kierunki rozwoju
 • Wynalazki przed zgłoszeniem wniosku patentowego
 • Wyniki badań
 • Wyniki poszukiwań nowych produktów lub usług
 • Pozytywne know-how w zakresie badań i rozwoju
 • Negatywne know-how, czyli informacje o niepowodzeniach i ślepych uliczkach

Informacje finansowe

 • Wewnętrzne dokumenty finansowe
 • Budżety, prognozy, raporty
 • Nieujawniane rachunki zysków i strat
 • Obowiązkowe sprawozdania finansowe przed ujawnieniem

Wewnętrzne informacje o firmie

 • Sposób organizacji pracy
 • Biznes plany
 • Oprogramowanie stosowane przez firmę

Dodatkowe dwie przesłanki – „poufność” i „rozsądne” działania w celu zachowania w poufności

Podsumowując, jak cenne lub nawet bezcenne by nie były informacje dla przedsiębiorcy, będą dostępne dla każdego, w tym pracownika lub konkurenta, bez żadnych ograniczeń, jeżeli przedsiębiorca nie wyrazi woli objęcia ich prawem tajemnicy przedsiębiorstwa.

W celu objęcia wartościowych informacji prawem tajemnicy przedsiębiorstwa, informacje te muszą spełnić dodatkowo dwie przesłanki:

 • muszą być poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które normalnie zajmują się tym rodzajem informacji;
 • muszą być poddane przez osobę, pod której legalną kontrolą informacje te pozostają rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich poufności.

Przesłanki te przytoczyłem w brzmieniu wynikającym z przepisu art. 39 ust. 2 TRIPS, gdyż moim zdaniem lepiej niż przepis art. 11 ust. 4 UZNK opisuje on istotę tajemnicy przedsiębiorstwa.[1] Przepis art. 39 ust. 2 TRIPS ma bezpośrednią skuteczność na gruncie polskiego prawa, a definicję tajemnicy przedsiębiorstwa wynikającą z art. 11 ust. 4 UZNK należy interpretować w zgodzie z jego treścią. [2]

Analizując konkretne informacje Sąd Najwyższy uznał, że wykluczone jest objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i dozwolonej drodze[3], zaś wykorzystanie przez pracownika we własnej działalności gospodarczej informacji, co do których przedsiębiorca (pracodawca) nie podjął niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności, należy traktować jako wykorzystanie powszechnej wiedzy, do której przedsiębiorca nie ma żadnych ustawowych uprawnień.[4]

Mając na uwadze te wymogi  należy ze szczególną uwagą przyjrzeć się informacjom posiadanym przez przedsiębiorstwo. Być może, mimo ich znacznej wartości, powodującej przewagę konkurencyjną firmy na rynku, nie podlegają one ochronie.

Więcej informacji o pomocy prawnej


[1] TRIPS – Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property, Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej stanowiące załącznik do Porozumienia Ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), którego stroną jest Polska,
[2] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2007 r., sygn. akt V CSK 444/06,
[3] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r., I CKN 1159/00,
[4] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00.

Zdjęcie: niroworld

Bądź na bieżąco!

Zapisując się, wyrażasz zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach autora bloga Tajemnica Przedsiębiorstwa. Po zapisie otrzymasz Test, który pozwoli Ci sprawdzić, czy masz wdrożoną tajemnicę przedsiębiorstwa w Twojej firmie.

Wiadomości wysyłam nieczęsto, a Twoje dane będą u mnie bezpieczne. Odwołanie zgody będzie możliwe w każdej chwili. Informacje o tym, jak przetwarzam dane osobowe możesz znaleźć w polityce prywatności.

Zapisałeś się, sprawdź swoją skrzynkę e-mail i potwierdź chęć otrzymywania moich listów.

8 pytań o tajemnicę przedsiębiorstwa w Twojej firmie

Pobierz Test i sprawdź, czy masz w firmie Tajemnicę Przedsiębiorstwa!

Zapisz się i potwierdź zapis.

Będziesz na bieżąco, a Test otrzymasz w pierwszym mailu.

Wiadomości wysyłam nieczęsto, a Twoje dane będą u mnie bezpieczne.

W każdej chwili możesz wypisać się z mojej listy.

Informacje o tym, jak przetwarzam dane osobowe możesz znaleźć w polityce prywatności.

 

Super, że chcesz pozostać w kontakcie. Sprawdź swoją skrzynkę e-mai i potwierdź zapis.

Zapisz się na szkolenie!

Zapisując się, wyrażasz zgodę na przesłanie na podany adres e-mail informacji o szkoleniu i przekazanie danych organizatorowi szkolenia. 

Informacje o tym, jak przetwarzam dane osobowe możesz znaleźć w polityce prywatności.

Zapisałeś się na szkolenie.