Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa z reguły jest zaskoczeniem dla byłego pracownika lub jego nowego pracodawcy. Zwłaszcza, że prawo karne daje pokrzywdzonym przedsiębiorcom duże możliwości. I nie chodzi mi bynajmniej o uprzykrzenie życia byłemu pracownikowi lub konkurentowi. Mam na myśli praktyczne możliwości.

Przeczytaj też: Armagedon, czyli co zrobić po odejściu pracownika. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Wyrok karny skazujący, poza karą, może zawierać obowiązek naprawienia szkody lub obowiązek uiszczenia nawiązki na rzecz pokrzywdzonego przedsiębiorcy. A to już boli. I daje pokrzywdzonemu przedsiębiorcy konkretne korzyści.

Jeżeli skazany był osobą działającą w imieniu spółki, wówczas możliwe jest ukaranie tej spółki. Pozwala na to ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Ale po kolei.

Podstawa prawna odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest uregulowana w art. 23 ust. 1 do 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 § 1 Kodeksu karnego. We wszystkich wypadkach przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje trzy rodzaje przestępstw dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa:

1) Przestępstwo popełnione przez osobę, która legalnie uzyskała informacje, a następnie wbrew obowiązkowi wobec przedsiębiorcy naruszyła tajemnicę przedsiębiorstwa, wyrządzając mu poważną szkodę (art. 23 ust. 1 UZNK)

2) Przestępstwo popełnione przez osobę, które nielegalnie weszła w posiadanie informacji, a następnie naruszyła tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 23 ust. 2 UZNK)

3) Przestępstwo popełnione przez, która zapoznała się z informacją  biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego albo przez dostęp do akt takiego postępowania (art. 23 ust. 3 UZNK).

Mamy jeszcze art. 266 § 1 Kodeksu karnego, który ma zastosowanie, gdy ktoś wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje poufne informacje. Niekoniecznie chodzi tu o tajemnicę przedsiębiorstwa. Mogą to być również informacje poufne nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa, które pracownik powinien był zachować w poufności na podstawie art. 100 § 2 pkt 4 k.p. Dodatkowo przepis ten znajdzie zastosowanie, gdy mimo naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie wystąpiła poważna szkoda, która jest warunkiem odpowiedzialności karnej z art. 23 ust. 1 UZNK).

Informacja o szkoleniu Tajemnica Przedsiębiorstwa

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa uzyskanej legalnie

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 UZNK, przestępstwo popełnia ten, kto wbrew obowiązkowi ciążącemu na nim w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy

Odpowiedzialność karną na tej podstawie ponoszą wszystkie te osoby, które legalnie weszły w posiadanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie je ujawniły lub wykorzystały we własnej działalności gospodarczej.

Oczywiście przede wszystkim dotyczy to pracowników i byłych pracowników. Ale nie tylko. Mogą to być również osoby, które podpisały umowy o zachowaniu poufności, aktualni lub byli członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej, urzędnicy, osoby zajmujące się udzielaniem zamówień publicznych. Generalnie, wszystkie te osoby, które otrzymały informacje legalnie.

Warunkiem odpowiedzialności karnej na tej podstawie jest jednak wyrządzenie przedsiębiorcy poważnej szkody. Jeżeli nie ma poważnej szkody, nie ma tego przestępstwa. Nie ma się jednak co cieszyć, gdyż w takiej sytuacji sprawca może ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 266 § 1 Kodeksu karnego, który już nie przewiduje warunku w postaci poważnej szkody.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa uzyskanej nielegalnie

Zgodnie z art. 23 ust. 2 UZNK, odpowiedzialność karną za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa ponosi ten, kto uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.

Najczęściej przestępstwo to popełniają ci pracodawcy, którzy pozyskują cudzą tajemnicę przedsiębiorstwa bezprawnie od nowego pracownika. Oczywiście możliwości bezprawnego pozyskania i wykorzystania cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa jest znacznie więcej.

Warto tu pamiętać, że pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest bezprawne, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści (art. 11 ust. 3 UZNK).

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa uzyskanej w postępowaniu sądowym

Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 5 lipca 2018 r. wprowadziła nowe przestępstwo naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 UZNK, przestępstwo popełnia ten, kto ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy.

Celem tego przepisu jest zabezpieczenie tajemnic przedsiębiorstwa, które są ujawniane w toku postępowania sądowego. Jest to nowe przestępstwo, więc na pierwsze wyroki sądów musimy dopiero poczekać.

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

W sprawie karnej możemy złożyć wniosek o to, by sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Jeżeli orzeczenie naprawienia szkody jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego. Orzeczenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego (art. 46 k.k.).

Przeczytaj też: 30.000 zł grzywny i 25.000 zł nawiązki w wyroku skazującym za zabranie pliku przez pracownika

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – kara do 5 mln zł

W uproszczeniu spółka, która ponosi odpowiedzialność za działania osoby skazanej na podstawie art. 23 UZNK (członka zarządu, pracownika, pełnomocnika, itp.), może zostać zobowiązana do zapłacenia kary pieniężnej w wysokości od 1000 do 5 000 000 złotych, nie wyższej jednak niż 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony będący podstawą odpowiedzialności podmiotu zbiorowego (art. 7 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych).

Całkiem nieźle, prawda?

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

W pogardzie mając mrozu szpony tnące i słońce, nagrałem ten pierwszy w moim życiu filmik😊

Oczywiście o tym, czym jest tajemnica przedsiębiorstwa.

Nie było tak ciężko, jak się obawiałem, mimo że, jak to mówią, radiowa uroda nie pomaga przy parciu na szkło.

To prawie backstage z przygotowania do szkolenia. Co prawda nie pokazuję materiałów rozłożonych na biurku, bo esteci mogliby powiedzieć, że mam bajzel, ale za to mówię, jak opracowuję to szkolenie. Przede wszystkim jednak przedstawiam na przykładzie czym jest tajemnica przedsiębiorstwa. (więcej…)

Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Implementacja Dyrektywy UE dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa

Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Implementacja Dyrektywy UE dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa

Niedawno, 4 września 2018 r., weszła w życie zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, implementująca do polskiego prawa Dyrektywę UE dotyczącą tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how.
Przeczytaj też: Dyrektywa UE dotycząca tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how

Celem zmian jest wprowadzenie w Unii Europejskiej wspólnego, minimalnego poziomu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a także, co się często podkreśla, wzmocnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Czy to się udało, zobaczymy. Dotychczasowe przepisy wcale nie były takie złe. Problem z tajemnicą przedsiębiorstwa nie polega na słabych przepisach, ale na tym, że przedsiębiorcy ich nie wykorzystują. Jakiekolwiek by te przepisy nie były. Generalnie obowiązuje tutaj zasada „mądry Polak po szkodzie”.

Jakie zatem zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (UZNK)? (więcej…)

Warszawa, 16.10.2018 r. Szkolenie: Zmiany w przepisach o tajemnicy przedsiębiorstwa

Warszawa, 16.10.2018 r. Szkolenie: Zmiany w przepisach o tajemnicy przedsiębiorstwa

Niedawno zmieniły się krajowe i unijne przepisy o tajemnicy przedsiębiorstwa. Znowelizowano przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. To dobry czas na szkolenie. Zatem zapraszam do Warszawy, 11 grudnia br. Więcej informacji o szkoleniu z tajemnicy przedsiębiorstwa znajdziesz na dedykowanej stronie szkolenia.

Oficjalny tytuł szkolenia to: Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle nowych przepisów – utworzenie, ochrona i nowe obowiązki przedsiębiorców. Będę mówił o tym, co się zmieniło i jak się to przekłada na praktykę. Przede wszystkim będę jednak skupiał się na tym, jak ochronić swoje know-how, klientów, dostawców i inne cenne informacje przed bezprawnym wykorzystaniem. Jak się bronić przed nieuczciwą konkurencją, ze strony pracowników i nie tylko.

Zmiany są istotne i warto je poznać. Warto też po prostu się spotkać i porozmawiać z innymi ludźmi, którzy zajmują się tym na bieżąco lub których interesuje ochrona cennych informacji biznesowych za pomocą prawa tajemnicy przedsiębiorstwa. Na moich szkoleniach wymiana doświadczeń to zawsze cenne uzupełnienie samego szkolenia. czytaj dalej…

Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji – jak ustalić jej wysokość

Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji – jak ustalić jej wysokość

Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji budzi duże emocje, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. I słusznie, gdyż w razie naruszenia zakazu konkurencji, kara umowna bardzo ułatwia dochodzenie roszczeń. Jest to punkt wyjścia, który każdy musi uwzględniać. Nie oznacza to jeszcze, że kwota wpisana w umowie utrzyma się w stu procentach w sądzie, niemniej to na pozwanym pracowniku spoczywał będzie ciężar wykazania, że kara umowna jest rażąco wygórowana.

Forrest Gump powiedział, że widział wszystkie rodzaje deszczu. Przez moje ręce przeszło tyle umów o zakazie konkurencji, że mógłbym powiedzieć, że wiedziałem już wszystkie rodzaje kar umownych.

Oczywiście, to nieprawda, nie widziałem wszystkiego. Żaden prawnik czegoś takiego nie powie. Coraz trudniej jednak spowodować, że podniesie mi się brew ze zdziwienia. Częściej za to podnosi mi się ciśnienie, gdy widzę bezsensowny zapis. No ale do rzeczy.

Przeczytaj też: Co z tą karą umowną za naruszenie zakazu konkurencji?

Warto zastanowić się, jaka ma być wysokość kary umownej. Przy okazji warto też pamiętać, żeby się nie ośmieszyć, proponując pracownikowi absurdalnie wysoką karę umowną. Kara umowna ze swej natury ma charakter represyjny i prewencyjny, ale musi uwzględniać też wysokość szkody, jaka może powstać w razie naruszenia zakazu konkurencji. czytaj dalej…

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

Definicja prawa tajemnicy przedsiębiorstwa zawarta jest w przepisie art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej będę posługiwał się skrótem UZNK).

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (art. 11 ust. 2 UZNK).

Jest to aktualna definicja, wprowadzona ustawą z dnia 5 lipca  2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, implementującą Dyrektywę UE dotyczącą tajemnicy przedsiębiorstwa (osobny artykuł na temat Dyrektywy znajdziesz tutaj).

Definicję tę należy czytać bardzo uważnie. Proszę zwrócić uwagę, że ustawa uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki: czytaj dalej…

Newsletter

Robert Solga zachęta do posłuchania podcastu

Partnerzy bloga

LexMonitor ZnamSwojePrawo

Bądź na bieżąco!

Zapisując się, wyrażasz zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach autora bloga Tajemnica Przedsiębiorstwa.

Wiadomości wysyłam nieczęsto, a Twoje dane będą u mnie bezpieczne. Odwołanie zgody będzie możliwe w każdej chwili. Informacje o tym, jak przetwarzam dane osobowe możesz znaleźć w polityce prywatności.

Zapisałeś się, sprawdź swoją skrzynkę e-mail i potwierdź chęć otrzymywania moich listów.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się, będziesz na bieżąco.

Zapisując się, wyrażasz zgodę na wysyłanie na podany adres email informacji o nowościach na blogu i o mojej ofercie.

Super, że chcesz pozostać w kontakcie. Sprawdź swoją skrzynkę e-mai i potwierdź zapis.

Zapisz się na szkolenie!

Zapisując się, wyrażasz zgodę na przesłanie na podany adres e-mail informacji o szkoleniu i przekazanie danych organizatorowi szkolenia. 

Informacje o tym, jak przetwarzam dane osobowe możesz znaleźć w polityce prywatności.

Zapisałeś się na szkolenie.