Definicja prawa tajemnicy przedsiębiorstwa zawarta jest w przepisie art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej będę posługiwał się skrótem UZNK).

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

Przytoczoną definicję należy czytać bardzo uważnie. Proszę zwrócić uwagę, że ustawa uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki:

  1. są nieujawnione do wiadomości publicznej,
  2. posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)
  3. przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Sądy bardzo poważnie podchodzą do wymogu łącznego spełniania wszystkich ustawowych przesłanek uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli okaże się, że jedna z tych przesłanek nie zostanie spełniona, informacja nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa i każdy może z niej korzystać bez ograniczeń.

Polska definicja tajemnicy przedsiębiorstwa powinna być zgodna z umową międzynarodową, której stroną jest nasz kraj. Mam tu na myśli międzynarodowe „Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej” (tzw. TRIPS – Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property, Dz. U. z 1996 r., Nr 32, poz. 143).

Zgodnie z postanowieniami TRIPS informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:

  1. są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które normalnie zajmują się tym rodzajem informacji;
  2. mają wartość handlową dlatego, że są poufne; i
  3. poddane zostały przez osobę, pod której legalną kontrolą informacje te pozostają rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich poufności.

Pomimo różnic terminologicznych przyjmuje się, że przepisy art. 11 ust. 4 UZNK jak i art. 39 TRIPS w ten sam sposób definiują pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Co z tej definicji wynika?

Po pierwsze

Tajemnicą przedsiębiorstwa są tylko informacje. Informacje te mogą być zapisane na nośniku danych (notatki, wydruk, rysunek, fotografia, zapis elektroniczny itp.), ale mogą też być jedynie zapamiętane. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako przykład tajemnic przedsiębiorstwa podaje informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa. Lista ta jest otwarta, a przykłady takich informacji można znaleźć tutaj.

Po drugie

Informacja musi mieć wartość gospodarczą z tego powodu, że jest poufna. Posiadanie tej informacji daje przewagę konkurencyjną dlatego, że nie jest ona powszechnie znana, a jej uzyskanie przez konkurenta powinno ułatwić mu życie, przysporzyć korzyści lub zaoszczędzić kosztów. O tym, czy informacja ma wartość gospodarczą, decyduje przedsiębiorca przy obejmowaniu jej poufnością, niemniej ostatecznie, w razie sporu, decyzja ta podlega ocenie sądu.

Po trzecie

Informacja nie może być ogólnie znana lub łatwo dostępna dla osób z kręgów, które normalnie zajmują się tym rodzajem informacji. Powszechna znajomość informacji albo co najmniej dostęp do niej osób, które specjalistycznie zajmują się tym rodzajem informacji, wyłącza możliwość uznania jej za tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyjątek dotyczy kompilacji informacji powszechnie dostępnych, przy czym w tym wypadku chroniony jest szczególny zestaw informacji. Przykładem może być lista klientów, która składa się z informacji ogólnie dostępnych w internecie lub książkach telefonicznych.

Po czwarte

Informacja powinna być traktowana przez przedsiębiorcę jako poufna i powinna zostać poddana działaniom rozsądnym działaniom dla utrzymania jej poufności. Przedsiębiorca powinien wyrazić wolę objęcia informacji poufnością, przy czym sama wola nie wystarczy. W ślad za tą wolą powinny pójść działania, które ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nazywa „niezbędnymi działaniami” w celu zachowania poufności informacji, zaś TRIPS określa jako działania „rozsądne w danych okolicznościach” dla utrzymania ich poufności. Oba akty prawne mają na myśli ten sam stan, czyli tak zwaną zasadę „relatywnej” tajemnicy informacji.

W oparciu o powyższe informacje możesz sam sprawdzić, czy Twoja firma dysponuje tajemnicą przedsiębiorstwa. Jeżeli nie, to dowiedz się, jak ją utworzyć.

O co chodzi z tą tajemnicą przedsiębiorstwa?

Przykłady tajemnic przedsiębiorstwa

Wartość gospodarcza informacji

Działania w celu zachowania poufności

 

Bądź na bieżąco!

Zapisując się, wyrażasz zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach autora bloga Tajemnica Przedsiębiorstwa.

Wiadomości wysyłam nieczęsto, a Twoje dane będą u mnie bezpieczne. Odwołanie zgody będzie możliwe w każdej chwili. Informacje o tym, jak przetwarzam dane osobowe możesz znaleźć w polityce prywatności.

Zapisałeś się, sprawdź swoją skrzynkę e-mail i potwierdź chęć otrzymywania moich listów.